FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Kamulaştırma Hukuku

   Bedel artırım davası ve kamulaştırmasız el atma davası, karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak başvurularda bulunulması ,dava süreci ve takibi.Bu konuda uzman olan büromuz mülkiyetin korunmasını yolunda önemli çalışmalar yapmıştır.

İdare Hukuku – Malî Hukuk

   “İdare hukuku” ile “malî hukuk (kamu harcamaları hukuku ve vergi hukuku)” arasında genellik-özellik ilişkisi olup malî hukuk, idare hukukunun malî konulara uzanmış kısmıdır  Kamu harcamaları yapmaya yetkili makamlar birer idarî makamdır. Kamu gelirleri ve giderlerine ilişkin uyuşmazlıklara bakmak ise idarî yargının görev alanına girer  İdare tarafından alınan kararlar,  idari işlemler veya gerçekleştirilen eylemler zaman zaman özel ve tüzel kişilerin maddi zararına yol açabilir.Bu işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinde dava sürecinin başlatılması ve takibi  faaliyet alanlarımızdır.  Bu üst başlık altında  asıl uzmanlık alanlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz.

Kamu İhale Hukuku

   Kamu kurum ve kuruluslarının yapacakları insaat islerinde uygulanacak esaslar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenmistir . Kamu ihale mevzuatı ile ilgili uzman kişilerle işbirliği içinde olan büromuz  kamu ihalelerine katılımda bulunacak müvekkillerine  ve İhale İşlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Müşavirlik ve Avukatlık  hizmeti vermektedir.

   Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi,Katma Değer Vergisi,Dış Ticaretten Alınan Vergiler , Vergi Ziyaı Cezaları  ile ilgili her türlü   Vergi Davaları. Vergi sistemimiz gelir, servet, tüketim ve dış ticaret üzerinden alınan vergilerden oluşmaktadır.  Ülkemizde çok sayıda vergi, fon ve harç adı altında getirilmiş yükümlülükler bulunması ,sistemin  karmaşık  ve hata  ihtimaline açık olduğunun göstergesidir. Bazı vergi uygulamaları ; muhatap olan mükelleflerin iktisadi hayatını sona erdirecek ve  hürriyetinden mahrum edecek kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede Vergi Davaları  diğer bir çalışma  alanımızdır . Vergi mahkemelerinde davalar genelde dosya üzerinde görülmektedir. Duruşma nadir olarak gerçekleşmektedir. Dava, dosya üzerinde görüleceğinden dilekçe ve eklerinin tam olması son derece önemlidir. Bunun için dava dilekçesi  verildiği andan itibaren 2577 sayılı idare yargılama usulü kanunun 14. maddesi uyarınca aynı kanunun 3. ve 5. maddede sayılan unsurların, açılan dava dilekçesinde bulunup bulunmadığı, davanın esasına geçmeden bakılmakta, herhangi bir eksiklik bulunması halinde 30 gün içinde dilekçedeki eksiklerin tamamlanması istenmektedir.

   Sit alanı konusunda Gerçek kişilerce, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi konusunda her türlü danışmanlık,takip ve ilgili idare mahkemeleri nezdinde açılacak  davalar.

İş Hukuku

Kiralama Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma

Ticari Davalar

İcra İflas Hukuku

Şirketlere Danışmanlık

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.